Có thể in hoặc thêu những hĩnh vẽ yêu cầu lên rèm cuốn